EKOPLANT, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Metodika záchrany srnčat při senoseči

PACHO-LEK®

1. Úvod

Každým rokem uhyne vlivem senosečí kolem 60.000 srnčat. Vedle ostatních úkolů firma Ekoplant soustředila pozornost na podstatné snížení počtu uhynulých srnčat. Vychází se z platné právní úpravy Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., který v §8 odst.2 stanoví povinnost každého, kdo vstupuje se svou činností do přírody, počínat si tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. Tato povinnost je dále konkretizována v §10 odst.2, který stanoví, že při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována. Tím se dle §10 odst.3 myslí zejména povinnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků, oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, sečení pícnin, použití chemických přípravků na ochranu rostlin a povinnost provozovatelů mechanizačních prostředků na sečení pícnin používat účinné plašiče zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji.

Z výše uvedeného pro tento konkrétní případ vyplývá, že zemědělci, kteří se chystají ke sklizni, musí uživatelům honitby (tedy myslivcům, popř. mysliveckým spolkům) tento záměr s předstihem oznámit, a při provádění sklizně samotné musí dbát na to, aby ke zraňování a usmrcování srnčat nedocházelo.

Na tyto povinnosti zemědělců navazují povinnosti uživatelů honiteb. Již z obecné povinnosti uvedené v §8 odst.2 a povahy myslivecké činnosti je zřejmé, že uživatelé honiteb musí činit potřebná opatření k záchraně zvěře, jak zdůrazňuje §11 odst. 2. Prakticky se jedná o vyhledávání srnčat na pozemku určeném k sečení a jejich vyhánění, resp. odnášení mimo ohrožení, nebo o instalaci plašičů těsně před dnem sečení. Přesto mnoho srnčat zůstane v porostu neboť instinkt jim "velí" zůstat přimáčknuté k zemi a čekat na srnu. Obecnou povinnost provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře má stanovenou i myslivecký hospodář dle §35 odst. 5 písm. h) mysliveckého zákona.

Cílem této metodiky je sjednotit postup zapachování travních a pícninářských porostů určených na seno a tím podstatně omezit kladení srnčat na tyto plochy.

2. Vymezení pojmů

Plán instalace pachových nosičů na travních a pícninářských porostech - z Google map se zobrazí plocha pozemku určeného k sečení nebo sklizni pícnin a z této plochy se stanoví postup zapachování. Vypočte se potřeba nosičů a koncentrátu pachové látky dle zjištěné plochy pozemku. Na ochranu 1 ha plochy je třeba 9 ks biodegradabilního nosiče BIO10.

Biodegradabilní nosič pachové látky - je materiál speciálně vyvinutý pro injektáž pachové látky (patent EU a CZ), který má otevřené póry zabezpečující vysoký difuzní koeficient pachové látky a tím i maximální účinnost pachového ohradníku. Nosič je šetrný k životnímu prostředí ve smyslu zákona č.17/1992 o životním prostředí, na vzduchu za daných meteorologických podmínek teploty a vlhkosti je velmi stabilní, není toxický, karcinogenní a neemituje cizorodé látky do životního prostředí.

Koncentrát pachové látky PACHO-LEK® - obsahuje účinnou látku, která imituje pach predátora, čímž odpuzuje srnčí zvěř ke vstupu do porostu a tím při vyhledávání vhodné plochy ke kladení zabrání zde srnčata klást, protože srna si místo ke kladení velmi pečlivě vybírá.

3. Zapachování travnatých a pícninářských porostů určených k senoseči

3.1. Materiálová základna

Biodegradabilní nosič - má nepravidelný tvar rozměru 3 x 2 x 2, viz kap. 2

Koncentrát pachové látky - viz kap. 2

3.2. Postup v  období vyhledávání místa pro kladení srnčat od 20.4. do 10.5.

Na základě informací zemědělců o travních porostech, pozemcích s jetelem a vojtěškou, které jsou určeny ke sklizni se vypracuje plán termínů zapachování pozemků.

Na daném pozemku se zvolí bod, který je na nejvyšším místě, z tohoto bodu se vyjde a v odstupech po 40 m se položí injektovaný biodegradabilní nosič koncentrátem pachové látky na povrch pozemku a takto se postupuje až na okraj louky či pícninářského porostu na obě strany. Odkrokuje se od tohoto bodu 40 m doleva a doprava a rovnoběžně se pokračuje zpět k pokládání pachových nosičů. Takto se postupně "zapachuje" celý pozemek. Na 1 ha potřebujeme 9 nosičů. Do nosiče se injektuje koncentrát pachové látky ve 3 bodech stiskem aplikátoru po dobu cca 1 vteřiny (vpich trubičky do nosiče). Zapachování je třeba provádět v doporučeném termínu. Výhodou je, že porost je nízký, a tudíž plocha pozemků určených k "ochraně" je přehledná.

Pro aplikaci doporučujeme použít Sadu na záchranu srnčat "PREVENCE".

3.3. Postup v období přímo před senosečí nebo před sklizní

Tento postup volíme na plochách, kde nebyla plánována ochrana proti kladení srnčat podle bodu 3.2. této metodiky. Zjištěním přítomnosti srnčat v travním porostu je nutné tyto srnčata "ochránit". Koncentrát pachové látky se aplikuje pomocí dlouhé trubičky přímo

na zem (je šetrný k přírodě), kde jeden nebo tři dni před senosečí má dostatečnou účinnost k tomu, aby tento pach přinutil srnku k tomu, aby se pokusila srnče odvést. Vždy závisí na tom, v jakém biologickém stádiu vývoje se srnče nachází a jestli to zvládne samo. Nevýhodou této metody je nárok na dostatečné personální zajištění (myslivci na zapachování, případně vynášení srnčat z porostů). Roli hraje i počasí, které může zemědělce odradit od senoseče a potom se musí vše organizovat rychle a znovu.

Pro aplikaci doporučujeme použít Sadu na záchranu srnčat "RYCHLÁ AKCE".

4. Vyhodnocení akce

Doporučuje se, aby každá akce senoseče lučního porostu byla vyhodnocena, to znamená, že je třeba uvést počty zjištěných uhynulých srnčat v porostech ošetřených a neošetřených, jedině tak je možno statisticky vyhodnotit účinnost této metody pro případné zdokonalení.

Firma Ekoplant, doporučuje použít metodu v období před kladením srnčat, neboť její výsledky jsou až 100%ní.

5. Ochranné pomůcky

- brýle nebo štít

- pracovní oděv

- gumové rukavice, nejlépe slabé chirurgické

- pracovní obuv

6. Závěr

Tato metodika byla vyzkoušena v několika honitbách v České republice s vysokým účinkem ochrany srnčat proti posekání. Je šetrná k životnímu prostředí, netoxická ke složkám biotopu a lze ji pohodlně bez časového presu využít v předstihu, mnohdy po dohodě se zemědělci i včasně před sklizní (viz výše kap. č. 3.3.) Vzhledem k tomu, že jde o "nový" a jedinečný způsob ochrany srnčat, oproti používaným a doporučeným metodám, které se v praxi buď nepoužívaly nebo nebyly tak účinné, Zákon o myslivosti však tuto povinnost předepisuje.

7. Zdroje

- Zákon č. 449/2002 Sb., o myslivosti, v platném znění

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném zněí

- Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákoéna č. 45/2019 Sb., o odpadech (účinnost od 1.1.2020)

- Bezpečnostní list podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 ve znění Nařízení komise (EU) 2015/830 z 1.9. 2018 "Pacho-lek - koncentrat - SRNČATA"

- Evropský certifikát důvěryhodnosti firem "ECDF" - 2018 pro EKOPLANT, s.r.o. i.č. 230795 z 26.09.2018

- Závěrečná zpráva o biodegradovatelnosti nových polyuretanových materiálů UK, PF Praha - 2017 /BIO 10/.

Související zboží