Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Metodika ochrany zemědělských plodin a travních porostů před černou zvěří

PACHO-LEK®

1. Úvod

Každým rokem přemnožená černá zvěř páchá na zemědělských plodinách a travních porostech milionové škody. Zákon č.449/2001 Sb., ve znění zákona č.277/2019 Sb. o myslivosti v platném znění stanoví zákonnou povinnost zabránit škodám anebo je podstatně omezit. Tato Metodika předkládá myslivcům i zemědělcům postup instalace pachové ochrany proti černé zvěři, aby nedošlo k nepřiměřeným škodám, využívá zkušeností s ochranou polí s kukuřicí, brambory, hrachu a travních porostů. V budoucnu bude možné použít Metodiku i u ochrany dalších plodin, které černá zvěř vyhledává. Účinnou metodou jak škodám předcházet je pachové odpuzení zvěře od vstupu na pole se zemědělskými plodinami.

2. Vymezení pojmů

Biodegradabilní nosič pachové látky - je materiál speciálně vyvinutý pro injektáž pachové látky (patent EU a CZ), který má otevřené póry zabezpečující vysoký difuzní koeficient pachové látky a tím i maximální účinnost pachového ohradníku. Nosič je šetrný k životnímu prostředí ve smyslu zákona č.17/1992 o životním prostředí, na vzduchu za daných meteorologických podmínek teploty a vlhkosti je velmi stabilní, není toxický, karcinogenní a neemituje cizorodé látky do životního prostředí.

Koncentrát pachové látky proti černé zvěři - obsahuje účinnou látku, která imituje pach predátora, čímž odpuzuje černou zvěř ke vstupu na zemědělský pozemek. Musí splňovat podmínky zákona č.17/1992 o životním prostředí a musí být doloženo Oznámení o zařazení do seznamu biocidů.

3. Zapachování zemědělských ploch s různými druhy plodin a travních porostů

3.1. Materiálové vybavení

Biodegradabilní nosič - má nepravidelný tvar rozměru 3 x 2 x 2, viz kap. 2

Koncentrát pachové látky - viz kap. 2

3.2. Postup aplikace koncentrátu pachové látky v období setí a v období rané vegetace

kukuřice v období setí: do nosiče BIO10 nepravidelného tvaru se injektuje pachová látka do 3 bodů po dobu cca 1 vteřiny, takto připravený nosič se rozhodí na plochu pole ve vzdálenosti 30 m od sebe. Postupuje se od kraje pole do středu a dále.

kukuřice v období rané vegetace: koncentrát pachové látky se aplikuje přímo do podpaží prvních dvou listů cca 1 vteřinu ve vzdálenosti 30 m od sebe. Touto aplikací se zabrání divoké zvěři v zalehnutí uvnitř pole.

brambory: v období vzniku hlíz se provede zapachování pole, do nosiče BIO10 nepravidelného tvaru se injektuje pachová látka do 3 bodů po dobu cca 1 vteřiny, takto připravený nosič se rozhodí na plochu pole ve vzdálenosti 30 m od sebe. Postupuje se od kraje pole do středu a dále.

hrách: v období rané vegetace do nosiče BIO10 nepravidelného tvaru se injektuje pachová látka do 3 bodů po dobu cca 1 vteřiny, takto připravený nosič se rozhodí na plochu pole ve vzdálenosti 30 m od sebe. Postupuje se od kraje pole do středu a dále. Pachová látka je účinná do sklizně.

travní porost: do nosiče BIO10 nepravidelného tvaru se injektuje pachová látka do 3 bodů po dobu cca 1 vteřiny, takto připravený nosič se rozhodí na plochu travního porostu ve vzdálenosti 30 m od sebe. Postupuje se od kraje pole do středu a dále. Pachová látka je účinná do 3 měsíců, pokud je třeba ochranu prodloužit, musíme opět provést zapachování travního porostu stejným způsobem.

4. Ochranné pomůcky

- brýle nebo štít

- pracovní oděv

- gumové rukavice, nejlépe slabé chirurgické

- pracovní obuv

5. Zdroje

- zákon č. 449/2002 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb. o myslivosti,

v  platném znění

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 45/2019 Sb., o odpadech (účinnost

od 1.1.2020)

- bezpečnostní list podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 ve znění Nařízení

komise (EU) 2015/830 z 1.9.2018

- Evropský certifikát důvěryhodnosti firem "ECDF"-20148 pro EKOPLANT, s.r.o. I.Č. 230795

- odborné zdroje a závěry provozních zkoušek, zemědělská praxe.