Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Metodika ochrany vinic

PACHO-LEK®

1. Úvod

Každým rokem vysoká zvěř páchá ve vinicích velké škody. Tato Metodika předkládá vinařům postup instalace pachové ochrany proti vysoké zvěři, aby nedošlo k nepřiměřeným škodám využívá dosavadních zkušeností. Účinnou metodou jak škodám předcházet je pachové odpuzení zvěře od vstupu do vinice.

2. Vymezení pojmů

Biodegradabilní nosič pachové látky - je materiál speciálně vyvinutý pro injektáž pachové látky (patent EU a CZ), který má otevřené póry zabezpečující vysoký difuzní koeficient pachové látky a tím i maximální účinnost pachového ohradníku. Nosič je šetrný k životnímu prostředí ve smyslu zákona č.17/1992 o životním prostředí, na vzduchu za daných meteorologických podmínek teploty a vlhkosti je velmi stabilní, není toxický, karcinogenní a neemituje cizorodé látky do životního prostředí.

Koncentrát pachové látky PACHO-LEK® - obsahuje účinnou látku, která imituje pach predátora, čímž odpuzuje vysokou zvěř ke vstupu do vinice. Musí splňovat podmínky zákona č.17/1992 o životním prostředí a musí být doloženo Oznámení o zařazení do seznamu biocidů

3. Zapachování vinice

3.1. Materiálové vybavení

Kůly - dřevěné, doporučené rozměry 2,5 x 2,5 x 100 cm,

Adaptéry - do nich se uchycují nosiče, které jsou chráněné před oplachem dešťové vody, adaptéry se mohou nařezat ze sádrokartonových profilů o rozměrech 4,5x3,5x6cm, pokud adaptéry nejsou k dispozici, může se nosič připevnit ke kůlu hřebíkem,

Biodegradabilní nosič BIO10 - o rozměrech 5,5 x 3,5 x 4,5 cm a nepravidelný tvar rozměru 3 x 2 x 2 cm

Koncentrát pachové látky - černá zvěř viz kap. 2.

3.2. Postup aplikace koncentrátu pachové látky v aktuálním období napadení vinice vysokou zvěří

Ve vinicích je vhodné kombinovat pachový ohradník se zapachováním vinice. Pachový ohradník se instaluje tam, kde vinice přímo sousedí s lesním porostem odkud vychází vysoká zvěř k vinici, v tomto případě je třeba dodržet ochranou zónu ve vzdálenosti cca 20 m a kůly od sebe 10 m. Dle zkušeností vinařů je třeba pachový ohradník doplnit o zapachování vinice. Do porostu se rozhodí na zem ve vzdálenosti 20 m od sebe nosič BIO10 nepravidelného tvaru s injektovanou pachovou látkou. Do nosiče se injektuje koncentrát pachové látky ve 3 bodech stiskem aplikátoru po dobu cca 1 vteřiny (vpich trubičky do nosiče). První injektáž koncentrátu pachové látky je aktivace nosiče BIO10, další injektáž se provádí po 14 dnech - oživení. Do nosiče BIO10 nepravidelného tvaru se injektuje pachová látka do tří bodů po dobu cca 1 vteřiny, takto připravený nosič se rozhodí na plochu vinice ve vzdálenosti 20 m od sebe.

Dle zkušeností a zkoušek vinařů doporučujeme použít koncentrát pachové látky na černou zvěř, který prokazuje nejlepší výsledky v boji s vysokou zvěří ve vinicích.

4. Ochranné pomůcky

- brýle nebo štít

- pracovní oděv

- gumové rukavice, nejlépe slabé chirurgické

- pracovní obuv

5. Zdroje

- zákon č. 449/2002 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb. o myslivosti, v platném znění

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 45/2019 Sb., o odpadech (účinnost

od 1.1.2020)

- bezpečnostní list podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 ve znění Nařízení

komise (EU) 2015/830 z 1.9.2018

- Evropský certifikát důvěryhodnosti firem "ECDF"-20148 pro EKOPLANT, s.r.o. IČ 230795

- odborné zdroje a závěry provozních zkoušek.