Ekoplant, s.r.o. největší český výrobce: Specialista na pachové odpuzovače a ohradníky

Metodika ochrany dřevin proti okusu a vytloukání

PACHO-LEK®

1. Úvod

Každým rokem vysoká zvěř páchá na lesních, okrasných a ovocných dřevinách velké škody. Tato Metodika předkládá lesákům, myslivcům a ovocnářům postup instalace pachové ochrany proti vysoké zvěři, aby nedošlo k nepřiměřeným škodám využívá dosavadních zkušeností. Účinnou metodou jak škodám předcházet je pachové odpuzení zvěře od vstupu na pozemek, kde jsou vysázeny dřeviny.

2. Vymezení pojmů

Biodegradabilní nosič pachové látky BIO10 - je materiál speciálně vyvinutý pro injektáž pachové látky (patent EU a CZ), který má otevřené póry zabezpečující vysoký difuzní koeficient pachové látky a tím i maximální účinnost pachového ohradníku. Nosič je šetrný k životnímu prostředí ve smyslu zákona č.17/1992 o životním prostředí, na vzduchu za daných meteorologických podmínek teploty a vlhkosti je velmi stabilní, není toxický, karcinogenní a neemituje cizorodé látky do životního prostředí.

Koncentrát pachové látky proti vysoké zvěři - obsahuje účinnou látku, která imituje pach predátora, čímž odpuzuje vysokou zvěř ke vstupu na pozemek, kde jsou vysázeny dřeviny. Musí splňovat podmínky zákona č.17/1992 o životním prostředí, musí být též doloženo Oznámení o zařazení do seznamu registru biocidů.

Aktivace - první injektáž koncentrátu pachové látky do nosiče BIO10 v rámci instalace pachového ohradníku,

Oživení - následná injektáž koncentrátu pachové látky do nosiče BIO10 v rozmezí 14 dní od poslední injektáže koncentrátu v aktuálním období.

3. Instalace pachového ohradníku na ochranu dřevin

3.1. Materiálové vybavení

Kůly - dřevěné, doporučené rozměry 2,5 x 2,5 x 100 cm,

Adaptéry - do nich se uchycují nosiče, které jsou chráněné před oplachem dešťové vody, adaptéry se mohou nařezat ze sádrokartonových profilů o rozměrech 4,5x3,5x6cm, pokud adaptéry nejsou k dispozici, může se nosič připevnit ke kůlu hřebíkem,

Biodegradabilní nosič BIO10 - o rozměrech 5,5 x 3,5 x 4,5 cm viz kap.2,

Koncentrát pachové látky - vysoká zvěř viz kap. 2.

3.2. Postup aplikace koncentrátu pachové látky v aktuálním období okusu a vytloukání dřevin

Lesní školky: pokud je lesní školka oplocená, na tuto oplocenku se připevní hřebíkem nosič BIO10, do něhož se injektuje pachová látka, vzdálenost mezi nosiči musí být cca 5 m z důvodu maximální účinnosti, pokud lesní školka není oplocená, musí se instalovat pachový ohradník po obvodu školky, vzdálenost mezi kůly musí být 5 m. Při instalaci pachového ohradníku se mohou využít i pařezy. Do nosiče se injektuje koncentrát pachové látky ve 3 bodech stiskem aplikátoru po dobu cca 1 vteřiny (vpich trubičky do nosiče). První injektáž koncentrátu pachové látky je aktivace nosiče BIO10, další injektáž se provádí po 14 dnech - oživení.

Ovocné sady: pokud je sad oplocený (oplocenka, pevný plot) postupujeme stejně jako u lesních školek, pokud sad oplocen není musí se instalovat pachový ohradník pomocí kůlů, které jsou od sebe vzdáleny 5 m, při umisťování pachového ohradníku se musí dodržet ochranná zóna od ovocných stromů min. 10 m. Do nosiče se injektuje koncentrát pachové látky ve 3 bodech stiskem aplikátoru po dobu cca 1 vteřiny (vpich trubičky do nosiče). První injektáž koncentrátu pachové látky je aktivace nosiče BIO10, další injektáž se provádí po 14 dnech - oživení.

Okrasné dřeviny: ochrana okrasných dřevin je složitější problém, pokud jde o větší pozemek s okrasnými dřevinami je třeba instalovat pachový ohradník kolem pozemku, kde kůly budou od sebe vzdáleny 5 m a dodržena ochranná zóna min. 10 m. Pokud jde o jednotlivé dřeviny, které chceme chránit před okusem vysoké zvěře, pak je třeba zamezit vstupu vysoké zvěři na daný pozemek pachovým ohradníkem, umístěným tak, aby se zvěř k dřevinám nemohla dostat i za cenu minimální ochranné zóny. Do nosiče se injektuje koncentrát pachové látky ve 3 bodech stiskem aplikátoru po dobu cca 1 vteřiny (vpich trubičky do nosiče). První injektáž koncentrátu pachové látky je aktivace nosiče BIO10, další injektáž se provádí po 14 dnech - oživení.

4. Ochranné pomůcky

- brýle nebo štít

- pracovní oděv

- gumové rukavice, nejlépe slabé chirurgické

- pracovní obuv

5. Zdroje

- zákon č. 449/2002 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb. o myslivosti, v platném znění

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 45/2019 Sb., o odpadech (účinnost

od 1.1.2020)

- bezpečnostní list podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 ve znění Nařízení

komise (EU) 2015/830 z 1.9.2018

- Evropský certifikát důvěryhodnosti firem "ECDF"-20148 pro EKOPLANT, s.r.o.

IČ 230795

- odborné zdroje a závěry provozních zkoušek.